Why Do We Pray?

Pastor Kitty

Summary

On this Sunday, Pastor Kitty shared with us on “Why Do We Pray?”.

Sermon Audio

Sermon Slides